Prevádzkový poriadok

Wacademy
IČO: 51735652
Riaditeľ: Martin Šimora

 1. Prevádzkový poriadok WOOLFACADEMY je záväzný pre všetkých návštevníkov WOOLFACADEMY. Vstupom do WOOLFACADEMY súhlasia návštevníci s prevádzkovým poriadkom WOOLFACADEMY.
 2. Vstup do WOOLFACADEMY je možný len po predchádzajúcom oboznámení sa návštevníka s prevádzkovým poriadkom WOOLFACADEMY, bezpečnostnými pravidlami WOOLFACADEMY.
 3. Návštevníkom je každá osoba, ktorá vstupuje do WOOLFACADEMY.
 4. Návštevník alebo návštevník, v sprievode ktorého maloleté osoby mladšie ako 18 rokov vstupujú do WOOLFACADEMY, svojim potvrdením v prihláške potvrdí, že porozumel prevádzkovému poriadku WOOLFACADEMY, bezpečnostným pravidlám WOOLFACADEMY.
 5. Vstup maloletých osôb mladších ako 18 rokov je možný len po potvrdení rodiča alebo zákonného zástupcu v prihláške, ktorú je nutné odovzdať. Rodič alebo zákonný zástupca zodpovedá v celom rozsahu za maloletú osobu mladšiu ako 18 rokov po celú dobu pobytu v WOOLFACADEMY.
 6. WOOLFACADEMY je určená pre maloleté deti a dospelých vo veku 8 až 99 rokov. Priestor WOOLFACADEMY sa nachádza v prenajatých priestoroch, pre ktoré platí rovnako prevádzkový poriadok, ktorý je nutné dodržiavať (nachádza sa na viditeľnom mieste v telocvični).
 7. Návštevník alebo zodpovedná osoba je povinná bez zbytočného odkladu nahlásiť pracovníkom WOOLFACADEMY akýkoľvek úraz, nehodu alebo poškodenie zariadenia WOOLFACADEMY.
 8. Vstup zvieratám do WOOLFACADEMY je zakázaný.
 9. V celom priestore WOOLFACADEMY je fajčenie zakázané.
 10. Konzumácia jedla je v priestoroch WOOLFACADEMY zakázaná.
 11. Vstup do WOOLFACADEMY sa odporúča v športovom oblečení.
 12. Zodpovednosť prevádzkovateľa WOOLFACADEMY za škodu vzniknutú návštevníkovi na veciach vnesených alebo odložených v areáli WOOLFACADEMY sa riadi platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ WOOLFACADEMY nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v areáli WOOLFACADEMY, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených prevádzkovateľom WOOLFACADEMY na odloženie vecí.
 13. Vstup návštevníka postihnutého respiračným, infekčným ochorením alebo iným ochorením nezlučiteľným s využívaním WOOLFACADEMY je do WOOLFACADEMY zakázaný.
 14. Vstup do WOOLFACADEMY je zakázaný osobám s poškodením zdravia (spôsobeným napr. chorobou, úrazom, vrodeným a pod.), na základe ktorého by vyššia fyzická záťaž mohla spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu návštevníka v WOOLFACADEMY. Personál WOOLFACADEMY je oprávnený odmietnuť a zakázať vstup návštevníka do WOOLFACADEMY aj bez udania dôvodu, ak má personál WOOLFACADEMY pochybnosti o zdravotnom stave návštevníka.
 15. Návštevník je po vstupe do WOOLFACADEMY povinný dodržiavať nasledovné bezpečnostné pravidlá:
 • Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na tréningu
 • Maloletým osobám mladším  ako  18  rokov  je  vstup  do  WOOLFACADEMY povolený len po súhlase ich rodiča alebo zákonného zástupcu podpísaním a odovzdaním prihlášky.
 • Vstup do WOOLFACADEMY je osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok zakázaný
 • Návštevníci, ktorí vstupujú do priestorov WOOLFACADEMY nesmú mať predmety ohrozujúce ich zdravie, zdravie ostatných návštevníkov a poškodzujúce zariadenieWOOLFACADEMY napr. šály, šnúrky, šatky, šperky, náušnice, retiazky,  náramky, opasky, nože a iné ostré predmety, žuvačky a zároveň nesmú mať vo vreckách svojho oblečenia a ani v rukách žiadne predmety napr. mobil, kľúče, kľúčenky a pod.

Zásady používania  priestorov telocvične

 • Zákaz akéhokoľvek zápasenia či inej hrubosti
 • Zákaz skákania dvojitých a trojitých sált
 • Pri páde návštevník nesmie dávať ruky dozadu/za seba/pod seba ale držať ich pri tele  a bradu tlačiť k hrudníku
 • Odporúčame  skákať  so  zavretými   ústami   a zovretými  zubami   tak, aby   nedošlo k poraneniu jazyka
 • Zákaz behania a naháňania sa v priestore telocvične
 • Prísny zákaz skákania hlavou vpred do dopadovej plochy
 • Zákaz skákania, ak sa ešte akákoľvek iná osoba nachádza v akejkoľvek časti dopadovej plochy
 • Zákaz  používania  mobilných  zariadení,  kamier,  tabletov  a akýchkoľvek  iných  vecí  v WOOLFACADEMY, ak tým môže byť ohrozená bezpečnosť tréningu – len s povolením trénera.
 • Vstup do WOOLFACADEMY je návštevníkom povolený iba vo vopred predplatenom a časovo ohraničenom úseku a to iba pod stálym aktívnym dohľadom personálu WOOLFACADEMY
 • Mimo prevádzkových hodín je vstup do WOOLFACADEMY prísne zakázaný
 • Zákaz požívania akýchkoľvek potravín a žuvačiek v priestoroch WOOLFACADEMY
 • Ak návštevník pocíti akúkoľvek nevoľnosť alebo únavu, musí prerušiť pohybovú aktivitu a oddýchnuť si
 • Všetci návštevníci vrátane maloletých osôb a mladistvých sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov WOOLFACADEMY

V prípade akéhokoľvek nedodržania bezpečnostných pravidiel, Prevádzkového poriadku WOOLFACADEMY, pokynov pracovníkov WOOLFACADEMY, poškodzovania zariadenia nachádzajúceho sa v WOOLFACADEMY alebo iného nevhodného správania návštevníka v WOOLFACADEMY, je personál WOOLFACADEMY oprávnený kedykoľvek vykázať návštevníka z areálu WOOLFACADEMY. V tomto prípade nemá návštevník nárok na vrátenie vstupného.

Personál WOOLFACADEMY je oprávnený odmietnuť a zakázať vstup návštevníka do WOOLFACADEMY aj bez udania dôvodu.

V prípade prvej návštevy WOOLFACADEMY je nutné si kurz buď rezervovať online alebo prísť na najbližší nábor, kde vyplní prihlášku a oboznámi sa s prevádzkovým poriadkom. Tréning osôb mladších ako 18 rokov je povolený len so súhlasom ich zákonného zástupcu alebo rodiča. Súhlas potvrdí v prihláške, ktorú odovzdá pri prvom tréningu.

POTVRDENIE NÁVŠTEVNÍKA

Návštevník, resp. rodič alebo zákonný zástupca svojou návštevou vo WOOLFACADEMY potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí (resp. maloleté osoby v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu boli oboznámené) s prevádzkovým poriadkom WOOLFACADEMY, bezpečnostnými pravidlami WOOLFACADEMY vyhlasuje, že je zdravý a netrpí (resp. deti zákonného zástupcu alebo rodiča netrpia) takým poškodením zdravia, na základe ktorého by vyššia fyzická záťaž mohla spôsobiť zhoršenie jeho (resp. ich maloletých osôb v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu) zdravotného stavu, a je si vedomý skutočnosti, že aktivity v WOOLFACADEMY sú spojené s vyšším rizikom vzniku úrazu alebo škody na zdraví.